กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายวันชัย คงสุวรรณ

หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวฐานิตา ศรีสุวรรณ