กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายคมสัน ปานสมุทร

หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวฐานิตา ศรีสุวรรณ