กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางสาวฐานิตา ศรีสุวรรณ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวภควนิษฐ์ แสงศิริวรรธนะ
ครูพิเศษ ศิลปะ