กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวฐานิตา ศรีสุวรรณ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1