กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายคมสัน ปานสมุทร

หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวฐานิตา ศรีสุวรรณ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1