โรงเรียนเซนต์ยอแซฟยานนาวา ขออนุโมทนาบุญ ท่านผู้ปกครอง นักเรียนและผู้มีน้ำใจดี ที่ร่วมบริจาคในโอกาสงานประจำปี "เซนต์ยอแซฟสัมพันธ์ 2019" ในโอกาสส่งความสุขวันคริสต์มาสและปีใหม่ 2020 นี้ เพื่อปรับปรุงห้องเรียน ซ่อมแซมเวทีหอประชุม และสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน ดังรายนามต่อไปนี้ 1.โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ในเครืออัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง โดยบาทหลวงวีรพงศ์ โพธิมล ผู้จัดการ เป็นจำนวนเงิน 10,000.-บาท, คุณเนตริกา โกรินธานนท์ เป็นจำนวนเงิน 10,000.-บาท พร้อมแป้นบาสเกตบอล จำนวน 1 ชุด,นางสาวสุวาพร คชฤกษ์ ผู้ปกครองเด็กชายธนกฤต กลมเกลี้ยง ชั้น ป.3 เป็นจำนวนเงิน 1,000.- บาท พร้อมของรางวัลสอยดาว รวมมูลค่า 15,000.- บาท เด็กชายเอกจิรัฏร์ พัชรภรณ์กุล ชั้น ป.2 2,000.- บาท เด็กชายภูธดา สวัสดี ชั้น ป.6 จำนวนเงิน 2,000.-บาท นายสมเกียรติ ศิริวรรณวรวุฒิ 1,000.- บาท นางสาวนลินา มีไมตรีจิตต์ ผู้ปกครองเด็กชายแลนซ์ ราดัม ชั้นอ.3 เป็นจำนวน 1,000.- บาท เด็กหญิงเชิญณดา ทรงเต๊ะ ชั้นม.1 เป็นจำนวน 1,000.- บาท นางสาวกัลยาณี วุ่นบำรุง ชั้น ม.3 เป็นจำนวน 1,000.-บาท เด็กหญิงวันเด็ก โสภณเสถียร บริจาคจักรยาน เป็นรางวัลสอยดาวมูลค่า 1,500.-บาท, นางสาวจิดาภา อุอนันต์ เป็นจำนวนเงิน 1,000.-บาท,เฟิร์น ฟา อลิส ฟาร์ม โดยนางสาวเปียทิพย์ บรรเทา จำนวนเงิน 500.-บาท ชั้นอนุบาล 3: เด็กหญิงสุพิชฌาย์ สิงห์สีโว 300.-บาท, เด็กหญิงเบลสซิ่ง ชิโชบา 200.-บาท, เด็กชายวิวรรธน์ ไกรสุวรรสาร 300.-บาท, เด็กชายคณิณณัฎฐ์ ใจอารีย์ 100.-บาท, เด็กหญิงนวินรัก พลยางนอก 100.-บาท ชั้นป.1: เด็กชายธนภัทร โคตรธา 100.-บาท, เด็กชายภูมิพัฒน์ รวมภักดี 100.-บาท, เด็กชายอภิเดช คงคล้าย 100.-บาท, เด็กชายรณกร อุดมทรัพย์ 500.-บาท, เด็กชายกฤษฏี จิตรไพศาล 100.-บาท, เด็กชายจิรายุ เข็มทอง 200.-บาท, เด็กหญิงวันลิเดีย เชษฐดิลก 100.-บาท, เด็กหญิงปภัสสร หาญเทอดสิทธิ์ 500.-บาท, เด็กหญิงชญาภา หลักคำ 100.-บาท, เด็กหญิงณัฐกานต์ สร้อยทอง 100.-บาท, เด็กหญิงลักษณ์ณารา จันทร์แฉล้ม 200.-บาท, เด็กหญิงรักษกานต์ ตีระพงษ์ศักดิ์ 100.-บาท, เด็กหญิงเนตรนารี ศรีทรัพย์ 100.-บาท, เด็กหญิงธีรนาฎ อึ้งวานิช 100.-บาท, เด็กหญิงณัฐฐาพรรณ มงคลชัยประทีป 500.-บาท, เด็กหญิงซาโอริ นากางาวะระ 200.-บาท, เด็กหญิงกานต์ธิดา ศักสบุตร 100.-บาท... ชั้นป.2: เด็กชายธนกฤต อุณวงศ์ 200.-บาท, เด็กชายกิติภูมิ ธาดาสมิทธิ์ 200.-บาท เด็กหญิงญาญ่า ปานเกตุ 100.-บาท, เด็กหญิงอรอนงค์ ชลรัตนชีวิน 200.-บาท เด็กหญิงชาลิสา มหาลา 500.-บาท, เด็กหญิงกฤตยา สว่าง 200.-บาท เด็กหญิงภัทฐิตา พะละยะสุต 500.-บาท-นางสาวปภาวรินทร์ มาพร้อม เด็กชายปิยวัฒน์ คงสะวะคุณ 100.-บาท-นางทองใบ จิตรวัฒนะนนท์ ชั้น ม.3 นางสาวกัลยาณี วุ่นบำรุง 1,000.-บาท, เด็กชายอัครพนธ์ อยู่สวัสดิ์ 200.-บาท ชั้น ม.1: เด็กชายนราพัชร สุขน้อย 200.-บาท, เด็กชายปรเมศวร์ สาคร 500.-บาท, เด็กชายปัญญากร อักษร 40.-บาท, เด็กชายปกรณ์ แสงครจิตร 100.-บาท, เด็กหญิงนันท์กนกกร นพคุณ 100.-บาท, เด็กหญิงกัญญ์ภัคร์ มูลประเสริฐ 100.-บาท, เด็กหญิงชาลิสา ภิรมย์ 100.-บาท, เด็กหญิงธิดาวรรณ ยิ่งยง 50.-บาท.... ชั้น ป.5/1: เด็กชายพุฒิเทพ ทองวิชิต 100.-บาท, เด็กชายธนิสร พิศวาท 100.-บาท, เด็กชายลภัสธรณ์ เศรษฐภูริ 100.-บาท, เด็กชายพงษ์พรรณ ธารไชย 200.-บาท, เด็กหญิงวีรดา ชัยสมบัติ 100.-บาท, เด็กหญิงพัทธนันท์ เรืองสวัสดิ์ 100.-บาท, เด็กหญิงจันทณี พูลเลิศ 50.-บาท, เด็กหญิงณัฐวดี สร้อยทอง 100.-บาท, เด็กชายภัคพัชญ์ จิตรวัฒนะนนท์ 100.-บาท, เด็กหญิงนันทิญากาญจน์ ใคร่เสมียณ 100.-บาท... ผู้ปกครองชั้น ป.3: นายอำนวย ไทยอัฐวิถี 100.-บาท, นางจันทร์ทิพ จงรักษ์ 100.-บาท, นายชาญชัย ปัญญาพัฒนะพร 100.-บาท, นางสาวจิระนันท์ กุลศิริพณิชย์ 100.-บาท, นางสาวสุภัสตรา จันทวิมล 100.-บาท, นางสาวสุนีย์ ศรีทรัพย์ 100.-บาท, นางสาวอัญธิษฐา ทองขาว 100.-บาท.... ชั้น ป.4: เด็กชายอัครวัฒน์ ปาตัก 100.-บาท, เด็กหญิงชยาภรณ์ ลาดศิลา 100.-บาท, เด็กชายปภังกร ประกล่ำศรี 200.-บาท, เด็กชายวรทัต แสงกระจ่าง 100.-บาท, เด็กชายทีปกร เรืองสวัสดิ์ 100.-บาท, เด็กชายณรัฐกรณ์ ศรีธนากุลวัฒน์ 200.-บาท, เด็กชายธนวินท์ โคตรธา 100.-บาท, เด็กชายกันตพงษ์ คุณศรี 200.-บาท, เด็กชายพศิน เหมวันต์ 200.-บาท, เด็กหญิงภาวนา แคเขียว 100.-บาท, เด็กหญิงฮาเนิล ลี 100.-บาท, เด็กหญิงสุทธิดา แก่นทน 200.-บาท, เด็กหญิงกรชนก กุตัน 100.-บาท, เด็กหญิงพัตรพิมล พละพล 100.-บาท, เด็กชายจิรายุ หากะวี 100.-บาท, เด็กหญิงสุธาศินี บวรกิจเจริญ 200.-บาท, เด็กหญิงประภัสสร ทับทิมศรี 100.-บาท, เด็กหญิงนันท์นลิน บุญเรืองจักร 100.-บาท, เด็กชายธนวัฒน์ สุวรรณนุช 100.-บาท, เด็กชายเตชะทัต จิรานิธิกุล 400.-บาท, เด็กหญิงชรัญสิริ จิตรวัฒนะนนท์ 100.-บาท, เด็กหญิงสิริสุข แป้นมงคล 100.-บาท, เด็กหญิงบุษราภรณ์ เหล่าภักดี 200.-บาท-คุณบุษบง เหล่าภักดี ท่านที่มีความประสงค์อยากต่อยอดทำบุญฯ ในครั้งนี้ โทร.0-2678-4044-5 โทรสาร 0-2287-0844 1,000.-บาท ขึ้นไป จะได้รับเกียรติบัตรขออนุโมทนาฯ บนเวทีจากท่านประธานฯ ช่วงพิธีเปิดงานประจำปี "เซนต์ยอแซฟสัมพันธ์ 2019" วันเสาร์ที่ 21 ธันวาคม 2562 ชั้น ม.2: เด็กหญิงฐานิดา แสนสิงห์ 500.-บาท,เด็กหญิงวิมลิน มานพ 200.-, เด็กชายสิทธิพล พิมพารัตน์ 200.-บาท, เด็กชายสิรวิชญ์ แสงพัฒนากรกิจ 100.-บาท, เด็กหญิงพิมพ์สัญชุกาญจน์ เข็มพิลา 100.-บาท.... ชั้น อนุบาล 1:เด็กชายณกรณ์ รุ่งเรือง 500.-บาท-นางสาววันวิสา รุ่งเรือง เด็กหญิงกชกร วีระวัฒน์กำจร 500.-บาท-นางสาวรุ่งอรุณ ชมเงิน เด็กชายปิติพงษ์ บำรุง 300.-บาท-นางสาวบุรณี ผิวผ่อง เด็กชายปุณณภพ ประวัติร้อย 200.-บาท-นางสาวปิยะมาศ ประวัติร้อย เด็กหญิงญาณิศา จำปาทอง 200.-บาท-นายบรรจบ จำปาทอง เด็กหญิงไปรยาพร บับติสตา 100.-บาท-นายสิทธิพา บับติสตา เด็กหญิงธารธารา จรูญรัตนภักดี 100.-บาท-นายพิชิตชัย จรูญรัตนภักดี เด็กหญิงกรรณ ลาภประสิทธิ์ 200.-บาท เด็กหญิงธณิฌฌา เกศธนากร 300.-บาท ชั้น อนุบาล 2: เด็กชายธนะเดช สีคำ 200.-บาท-จ่าเอกเดโช สีคำ เด็กชายธันวา บานเย็น 200.-บาท-นายภาคิน บานเย็น เด็กชายณัฐวรรธน์ เอกวิทย์วรกุล 200.-บาท-นายทศยุด เอกวิทย์วรกุล เด็กชายสิรยุทธ์ ภู่สมบูรณ์ 100.-บาท-นายจิรายุ ภู่สมบูรณ์ เด็กหญิงพันรินทร์ มุ่งหมณี 300.-บาท-นายเฉลิมพล ตรีนิตย์ เด็กหญิงพิชญธิดา วงศ์พันธ์วีรกุล 300.-บาท นายหัสพงศ์ วงศ์พันธ์วีรกุล เด็กชายพัชรพล ทับทิมศรี 100.-บาท-นายสุเทพ ทับทิมศรี เด็กหญิงกนก วรรณพร 200.-บาท-ร.ต.อ. สาธิต ศรีโหมด ชั้น ป.5/2 เด็กหญิงณิชกานต์ ลาดลี 100.-บาท,เด็กหญิงสุภาวดี ธีระวุฒิพงศ์ 100.-บาท, เด็กหญิงบงกช พรพัชรภูววงศ์ 100.-บาท,เด็กชายอติวิชญ์ หากะวี 100.-บาท, ชั้น ป.6 เด็กชายภูธดา สวัสดี 2,000.บาท,เด็กชายนวัช ไมตรีจิต 100.-บาท, เด็กชายขจรวิทย์ พิศวาท 100.-บาท,เด็กชายอินทร์ทนน ศรีทรัพย์ 100.-บาท, เด็กชายสิปปวิชญ์ กรันต์จักรวุฒิ 200.-บาท,เด็กชายภูธเนศ วงศ์วิสุทธิรัตน์ 20.-บาท, เด็กหญิงลลนา คำลอย 100.-บาท -นายอนุวัฒน์ คำลอย
ข่าวประชาสัมพันธ์
แนวปฎิบัติเกี่ยวกับการรับแบบรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคล ประจำปีการศึกษา 2562 25 มี.ค. 63
สแกน QR Code เข้าระบบสมัครนักเรียนออนไลน์ (Student Admission System) 2563 25 มี.ค. 63
ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ วันอาทิตย์ที่ 22 มี.ค. 2563 ออนไลน์ 22 มี.ค. 63
การรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2563 แบบออนไลน์ (Online) 18 มี.ค. 63
รับสมัครครู เอกภาษาไทย และเอกศิลปะ 12 มี.ค. 63
ป.1 สอบ RT(Reading Test) คะแนนสูงสุด 49 คะแนน จากคะแนนเต็ม 50 06 มี.ค. 63
มาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) - สถานการณ์ฉุกเฉิน 25 ก.พ. 63
"เด็กดี ศรีเซนต์ยอฯ" ปีการศึกษา 2562 22 ก.พ. 63
เซนต์ยอแซฟยานนาวา ได้รับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัย ในระดับ ดี 17 ก.พ. 63
ด.ญ.อุษามณี ช่อทอง คว้ารางวัลนักกีฬาว่ายน้ำยอดเยี่ยมอันดับ 1 (5 เหรียญทอง) 15 ก.พ. 63

                              Basic English - Japanese Communication
English Story for our Kids.
ข่าวการศึกษา

                         ภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย (Thai Folk Tradition)
Magic English of this week
รับสมัครนักเรียนออนไลน์
ห้องสอบเสมือนจริง
    มีนาคม 2563   
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 45 6 7
8 9 1011 12 13 14
15 16 1718192021
22232425262728
2930 31     
ปฏิทินกิจกรรม
02 มี.ค. 63 ถึง 06 มี.ค. 63
สอบนอกตารางปลายภาคเรียนที่ 2/2562 ชั้น ป.1-ม.3
03 มี.ค. 63 ถึง 06 มี.ค. 63
สอบประเมินพัฒนาการปลายภาคเรียนที่ 2/2562 ชั้นอนุบาล 1-3
06 มี.ค. 63
พิธีบูชามิสซาโมทนาคุณ โอกาสปิดปีการศึกษา 2562
09 มี.ค. 63 ถึง 11 มี.ค. 63
สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2562 ชั้น ป.1-ม.3
12 มี.ค. 63 ถึง 13 มี.ค. 63
สอบซ่อมวิชาหรือตัวชี้วัดที่นักเรียนไม่ผ่าน (ป.4-ม.3)
14 มี.ค. 63
กิจกรรมวันบัณฑิตน้อย / อำลาสถาบัน
16 มี.ค. 63 ถึง 10 เม.ย. 63
เรียนปรับพื้นฐานภาคฤดูร้อน
31 มี.ค. 63
ประกาศผลสอบนักเรียนทุกระดับชั้น
ผลงานอาจารย์
ผลงานนักเรียน
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
รายชื่อศิษย์เก่า
เช็คเกรดออนไลน์
บันทึกเกรด
รับเรื่องร้องเรียน
ลิ้งค์น่าสนใจ
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน