กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางบังอร ศรีชัยนาท

หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

Miss Rhona Batallones

Miss Rhoda Batallones

นายสัญญา ธรรมวงค์

นางชนิภา นันทเศรษฐ์สกุล

นางสาวเบญจรัตน์ ตรางา
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/0