กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นายสัญญา ธรรมวงค์

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

Miss Rhona Batallones
ครูพิเศษ Intensive English Program (IEP)

Miss Rhoda Batallones
ครูพิเศษ Intensive English Program (IEP)

Miss Kaye C. Gocotano
ครูพิเศษ Intensive English Program (IEP)

นางสาวนฤชยา ปทุมวัน
ครูภาษาจีน

นายพรชัย โคตะรักษ์