กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นายสัญญา ธรรมวงค์
หัวหน้าฝ่ายธุรการ-การเงิน
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

Miss Rhona Batallones
ครูพิเศษ Intensive English Program (IEP)

Miss Rhoda Batallones
ครูพิเศษ Intensive English Program (IEP)

Miss Kaye C. Gocotano
ครูพิเศษ Intensive English Program (IEP)

นางสาวเบญจรัตน์ ตรางา
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นางชนิภา นันทเศรษฐ์สกุล