กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

Miss Rhona Batallones

Miss Rhoda Batallones

นายสัญญา ธรรมวงค์
หัวหน้าฝ่ายธุรการ-การเงิน
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางชนิภา นันทเศรษฐ์สกุล

นางสาวเบญจรัตน์ ตรางา
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/0

Miss Kaye C. Gacotano