กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวไพจิตร บุญประสม

หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางนุกุล คามนา
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1