กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางสาวจิราพร รักษาราษฎร์

ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1