กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางนุกุล คามนา

หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

ว่าที่่ร้อยตรีมงคล พิชญเดชา

นางสาวไพจิตร บุญประสม