กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณา
ครูพิเศษ พลศึกษา-ว่ายน้ำ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

ว่าที่ร้อยตรีมงคล พิชญเดชา
หัวหน้าฝ่ายวิชาการ