กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณา

หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายวันชัย คงสุวรรณ