กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณา
ครูพิเศษ พลศึกษา-ว่ายน้ำ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายภัทราวุธ พลางกูร