กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณา

หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

ว่าที่ร้อยตรีมงคล พิชญเดชา
หัวหน้าฝ่ายวิชาการ