กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางสาวสุนาริน คงเทศน์
หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นางสมพร ชวะโนทย์
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1