กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวสุนาริน คงเทศน์

หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสมพร ชวะโนทย์
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1