กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวสุนาริน คงเทศน์

หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสมพร ชวะโนทย์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/0