พนักงาน

นางลำไย ฮุงหวล

นางสุภาวดี วงศ์ฉายา
แม่ครัว

นางสาวกรรณิกา วะยะลุน

นายบรรลือ มุลสุทธิ

นายศักดิ์ชาย อุทาลุน

นายวินิพล ว่องไว