กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาววันริษา สีทองทุม

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นายนิรันดร์ จันทัง
ครูวิทยาศาสตร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1