กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาววันริษา สีทองทุม
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2

นายชนสรณ์ ช่วยรอด
ครูพิเศษ วิทยาศาสตร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1