กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาววันริษา สีทองทุม

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1