กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาววันริษา สีทองทุม

หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายชนสรณ์ ช่วยรอด
ครูพิเศษ วิทยาศาสตร์

นางสาวไพจิตร บุญประสม
ครูพิเศษ คอมพิวเตอร์