กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาววันริษา สีทองทุม

หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายชนสรณ์ ช่วยรอด
ครูพิเศษ วิทยาศาสตร์