ธุรการ-การเงิน

นายสัญญา ธรรมวงค์
หัวหน้าฝ่ายธุรการ-การเงิน

นางสาวเปียทิพย์ บรรเทา
การเงินและบัญชี

นางสาวเยาวรัตน์ พิมพ์นาจ
งานจัดซื้อจัดจ้าง-ห้องสหกรณ์

ว่าที่ร้อยตรีมงคล พิชญเดชา
งานทะเบียน และ งานสารบรรณ