ธุรการ-การเงิน

นางสาวเปียทิพย์ บรรเทา
การเงินและบัญชี

นางสาวเยาวรัตน์ พิมพ์นาจ

นายสัญญา ธรรมวงค์
หัวหน้าฝ่ายธุรการ-การเงิน