ธุรการ-การเงิน

นายสัญญา ธรรมวงค์
หัวหน้าฝ่ายธุรการ-การเงิน

นางสาวเยาวรัตน์ พิมพ์นาจ
งานจัดซื้อจัดจ้าง-ห้องสหกรณ์

นางศุจรรยา วงษ์ฉัตร
ธุรการ-การเงิน