กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นายยอห์นชยัณต์ เฉิดฉาย
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาและบุคลากร
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวเพ็ญนภา พรหมมี
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1