กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวเพ็ญนภา พรหมมี

หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวจิราพร รักษาราษฎร์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

นายธีรยุทธ์ สกุลเพ็ชร์
ครู