กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวเพ็ญนภา พรหมมี

หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวจิราพร รักษาราษฎร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2

นายยอห์นชยัณต์ เฉิดฉาย
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาฯ