กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางพรรณี มิ่งขวัญ
หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวนิรสุดา กายราช