กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางพรรณี มิ่งขวัญ
หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวฐานิสร นวชาติเกษม
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวลัทธพรรณ สมบูรณ์กุล
ครูพิเศษ ภาษาไทย