ปฐมวัย

นางประหยัด ตรางา

หัวหน้าปฐมวัย

นางสาวศรันรัตน์ จักรคำ

นางเบ็ญจมาศ แก้วผลึก

นางสาวปาริชาต คุณนัดดี