คณะครูระดับชั้นปฐมวัย

นางประหยัด ตรางา
หัวหน้าฝ่ายปฐมวัย-ครูประจำชั้น อนุบาล 3/1
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/1

นางเบ็ญจมาศ แก้วผลึก
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1

นางสาวศรันรัตน์ จักรคำ
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/1

นางสาวปาริชาต คุณนัดดี
ครูปฐมวัย-เตรียมอนุบาล