ปฐมวัย

นางประหยัด ตรางา

หัวหน้าปฐมวัย

นางสาวศรันรัตน์ จักรคำ
ครู ปฐมวัย
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1

นางเบ็ญจมาศ แก้วผลึก
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/1

นางสาวปาริชาต คุณนัดดี
ครูปฐมวัย