ปฐมวัย

นางประหยัด ตรางา

หัวหน้าปฐมวัย

นางสาวศรันรัตน์ จักรคำ
ครู ปฐมวัย
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/0

นางเบ็ญจมาศ แก้วผลึก
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/0

นางสาวปาริชาต คุณนัดดี
ครูปฐมวัย