คณะผู้บริหาร

พระคุณเจ้า อันตน วีระเดช ใจเสรี

บาทหลวงสุรชาติ มุลสุทธิ
ผู้จัดการ/ผู้แทนผู้รับใบอนุุญาต

ซิสเตอร์ทิพย์ภาพร งอยหล้า
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาววนิดา ศรีงามเมือง
ผู้ช่วยผู้อำนวยการปฐมวัย

นางสาวนฤมล แดงมา
ผู้ช่วยผู้อำนวยการประถมศึกษา