คณะผู้บริหาร

พระคุณเจ้า อันตน วีระเดช ใจเสรี
ผู้รับใบอนุญาต

บาทหลวงพงศ์ศิระ คำศรี
ผู้จัดการ/ผู้แทนผู้รับใบอนุุญาต

ซิสเตอร์ทิพย์ภาพร งอยหล้า
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวนภารัตน์ หัสราช
ผู้ช่วยผู้อำนวยการปฐมวัย

นางสาวนฤมล แดงมา
ผู้ช่วยผู้อำนวยการประถมศึกษา