ข่าวประชาสัมพันธ์
การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๓) & (สมศ.ยุคใหม่)
"การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่"
โครงการส่งเสริมสถานศึกษาและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับกรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. และกระทรวงที่เกี่ยวข้อง
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓1.การประเมินคุณภาพภายนอกแนวใหม่รอบสี่ พ.ศ.2563
โดย รักษาการผู้อำนวยการ สมศ.(น.ส.ขนิษฐา ตั้งวรสิทธิชัย)

2. การใช้งานระบบ Automated QA สำหรับสถานศึกษา
แนะนำระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก
โดยหัวหน้างานระบบประเมิน (นายธนภัทร  สัมพันธ์รัตนชัย)
 

3. เสวนา "แนวทางการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา" โดย วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
 

4. กรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ.2559-2563) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โดย รักษาการประธานกรรมการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(รศ.ดร.สุพักตร์  พิบูลย์)
 

5.กรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ.2559-2563) การศึกษาปฐมวัย
โดย กรรมการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ดร.รังสรรค์  มณีเล็ก)
 
โพสเมื่อ : 18 มิ.ย. 2563,00:00   อ่าน 137 ครั้ง