ข่าวประชาสัมพันธ์
ขออนุโมทนาบุญ ผู้ปกครอง นักเรียน และผู้ร่วมบริจาคในโอกาสงานคริสต์มาสแฟร์ 2018

คณะผู้บริหาร ครู นักเรียนและผู้ปกครองโรงเรียนเซนต์ยอแซฟยานนาวา
ขออนุโมทนาบุญ ผู้ปกครอง นักเรียน และผู้ร่วมบริจาคในโอกาสงานคริสต์มาสแฟร์ 2018
เพื่อสมทบทุนปรับปรุงสนามเด็กเล่นอนุบาลของเรา ให้ดียิ่งๆ ขึ้น ..ดังรายนามต่อไปนี้..

(ท่านสามารถติดต่อร่วมบริจาคทำบุญในโอกาสพิเศษนี้
ได้ที่เลขบัญชีของโรงเรียน-ห้องธุรการ  โทร. 
0-2678-4044-5
หรือผ่านทางครูประจำชั้นทุกระดับชั้นครับ)

- นางเนตริกา โกรพินธานนท์ บริจาคผ่านเลขบัญชีโรงเรียน เป็นจำนวนเงิน 10,000.- บาท


- นายจิรัฏฐ์ พัชรภรณ์กุล ผู้ปกครองเด็กชายเอกจิรัฏฐ์ พัชรภรณ์กุล ชั้น ป.1 จำนวน 2,000 บาท
- นายสหะ ตันอังสนากุล ผู้ปกครองเด็กชายอัษฎาวิทย์  ตันอังสนากุล นักเรียนชั้น ม.2 จำนวน 2,000 บาท
- มาสเตอร์สมเกียรติ ศิริวรรณวรวุฒิ จำนวน 1,000 บาท
- นาวาเอกจุมพจน์ เสนาะพิณ ผู้ปกครองเด็กหญิงกชกร เสนาะพิณ ชั้น ป.5 จำนวน 1,000 บาท
- สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำนวน 1,000 บาท
- ร้านกล่อง หน้าโรงเรียนเซนต์ยอแซฟยานนาวา จำนวน 1,000 บาท
- คุณจิภาดา อุอนันต์ จำนวน 1,000 บาท

- เด็กชายวรากร  อิ่มชัยกมล จำนวน 600 บาท
- นางสาวพิมลรัตน์ แสงรัมย์ ผู้ปกครองเด็กหญิงฐานิดา แสนสิงห์ ชั้น ม.1 จำนวน 500 บาท,
- นางหนูเพียร ต๊ะปัญญา ผู้ปกครองเด็กชายณัฐพงษ์ ต๊ะปัญญา ชั้น ม.3    จำนวน 500 บาท,
- นางสาวศิริยะนันท์  พละศูนย์ ผู้ปกครองเด็กชายณัฐวุฒิ ดาวศรี ชั้น ป.5 จำนวน 500 บาท,
- นางสาวนิสาชล รุ่งเรือง ผู้ปกครองเด็กหญิงณิณา เดชาชัชวาลย์ ชั้น ป.3 จำนวน 500 บาท,
- นางสาวสุวาพร คชฤกษ์ ผู้ปกครองเด็กชายธนกฤต กลมเกลี้ยง ชั้น ป.2  จำนวน 500 บาท,
- นางโอตะ ปัญญาณุศิษย์ ผู้ปกครองเด็กชายธนโชติ นันทะโกมล ชั้น ป.1 จำนวน 500 บาท,
- คุณนลินา มีไมตรีจิตร ผู้ปกครองเด็กชายแลนซ์ ราดัม ชั้น อ.2 จำนวน 500 บาท,
- นายเฉลิมพล ตรีนิตย์ ผู้ปกครองเด็กหญิงพันรินทร์ มุ่งหามณี ชั้น อ.1 จำนวน 500 บาท,
- นายสมพงษ์ วงศ์สุรวุฒิ ผู้ปกครองเด็กชายพสุ วงศ์สุรวุฒิ ชั้น อ.3 จำนวน 500 บาท,
- นางสาวเพ็ญศิริ ชัยจิตตนานนท์ ผู้ปกครองเด็กชายอภิเดช คงคล้าย ชั้น อ.3 จำนวน 500 บาท,
- เด็กชายทวีทรัพย์ พรมโคกกลาง จำนวน 500 บาท,
- เด็กหญิงฮาเนิล ลี จำนวน 500 บาท,
- นายวาสนา ศรทองคำ จำนวน 500 บาท,
- เด็กหญิงรักชกานต์ ตีระพงษ์ศักดิ์ จำนวน 500 บาท
- เด็กชายนวัชสินฒ์ ตีระพงษ์ศักดิ์ จำนวน 500 บาท
- เด็กหญิงสุชานาถ พรมจ้ายและเด็กหญิงนันทิสิตา รวม 500 บาท,
- เด็กชายณัฏฐิกิตติ์  บูรณอัศวกุล จำนวน 300 บาท
 

ผู้บริจาคเพิ่มเติมชั้นอนุบาล 1
- เด็กชายธนะเดช สีคำ 200 บาท,
- เด็กชายจตุภัทร ศรีสรรค์ 200 บาท,
- เด็กชายณัฐพัชร จันทร์กระจ่าง 200 บาท,
- เด็กชายณัฐวรรธน์ เอกวิทย์วรกุล 300 บาท,
- เด็กชายธนาดุล เดือนหงายแจ่ม 100 บาท,

ผู้บริจาคเพิ่มเติมชั้นอนุบาล 2
- เด็กชายอัฑฒ์วีร์ อริยสรวิศ 100 บาท,
- เด็กชายคณินณัฎฐ์ 100 บาท,
- เด็กชายปรมะ 100 บาท,
- เด็กชายวิวรรธน์ 300 บาท,
- เด็กหญิงเชิญขวัญ 200 บาท,
- เด็กหญิงเบลสซิ่ง 100 บาท,
- เด็กหญิงสุพิชญาย์ สิงห์สีโว 200 บาท, 
- เด็กหญิงอรทัย เพลินจิตร 300 บาท,
- เด็กหญิงณิชากรณ์ ผ้าแดง 100 บาท,
- เด็กหญิงชุติมา 100 บาท,
- เด็กหญิงจริมา สิงห์สอน 200 บาท,

ผู้บริจาคเพิ่มเติมชั้นอนุบาล 3

- เด็กชายณัฐชนนท์ กองแก้ว 200 บาท,
- เด็กชายธนภัทร โคตรธา 100 บาท,
- เด็กชายปุณณวิช ดวงดี 200 บาท,
- เด็กชายภูมิพัฒน์ รวมภักดี 100 บาท,
- เด็กชายนพนนท์ เกิดสิริ 200 บาท,
- เด็กชายมนัสวิน สุริยเลิศรัตน์ 50 บาท,
- เด็กชายฑีฆายุ ชะโรจน์บวร 100 บาท,
- เด็กชายเลอน อาเล็กซันเดอร์ ไฟรทาก 200 บาท,
- เด็กชายชัชพงศ์ ชัยโรจน์สกุล 100 บาท,
- เด็กหญิงปภัสสร หาญเทิดสิทธิ์ 200 บาท,
- เด็กหญิงณัฐกานต์ สร้อยทอง 100 บาท,
- เด็กหญิงรักษกานต์ ตีระพงษ์ศักดิ์ 200 บาท,
- เด็กหญิงเนตรนารี ศรีทรัพย์ 100 บาท,
- เด็กหญิงณัฐฐาพรรณ มงคลชัยประทีป 100 บาท,
- เด็กหญิงปรรณรัสสร หงส์นิมิตชัย 400 บาท,
- เด็กหญิงกชพร  มนิลทิพย์ 100 บาท,

ผู้บริจาคเพิ่มเติมชั้น ป.1
- เด็กหญิงอรอนงค์ ชลรัตนชีวิล 100 บาท,
- เด็กหญิงณัฐธิดา อุปฌาย์ 200 บาท,
- เด็กหญิงญาญ่า ปานเกตุ 100 บาท,
- เด็กชายกฤตยา สว่าง 200 บาท, 
- เด็กชายนนท์รวิศ ชมงาม 100 บาท,
- เด็กชายพีรพัฒน์ สิทธิไกร 100 บาท,
- เด็กชายทีปกร มักผล 100 บาท,
- เด็กชายเตชินท์ แสงทอง 100 บาท,
- เด็กชายทวินภัทร์ นรศรี 100 บาท,
- เด็กหญิงภัทฐิตา พะลายะสุต 100 บาท,
- เด็กหญิงเบญจพร แสงอรัญ 100 บาท,
- เด็กชายภานุวัฒน์ สีคำ 100 บาท,
- เด็กหญิงมะริอา คาวาคามิ 200 บาท,
- เด็กหญิงชญาณัจดา ณ ลำปาง 100 บาท,


ผู้บริจาคเพิ่มเติมชั้น ป.2
- เด็กชายนวัชสินฒ์ ตีระพงษ์ศักดิ์ 200 บาท,
- เด็กชายณัฐนนท์ แหยมสุขสวัสดิ์ 100 บาท,
- เด็กชายกฤตติกุล ปัญญาพัฒนะพร 100 บาท,
- เด็กชายรัฐกรณ์ ผ้าแดง 100 บาท,
- เด็กชายสู่ขวัญ กิมสุวรรณ 80 บาท,
- เด็กชายวรินทร สิทธิบรรณ 100 บาท,
- เด็กชายปารเมศ พันธ์โยธาชาติ 300 บาท,
- เด็กชายพรหมพิริยะ พุฒซ้อน 100่ บาท,
- เด็กชายณัฐภัทร เพียลุน 100 บาท,
- เด็กหญิงอิสยาภรณ์ ปาตัก 100 บาท,
- เด็กหญิงอริญรดา สุภารี 200 บาท,
- เด็กหญิงพิชญธิดา แสงสว่าง 200 บาท,
- เด็กหญิงกุลจิรา เตียงตั้งรัมย์ 100 บาท,
- เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์ มิ่งโพธิ์ทอง - นางสาวเบญจวรรณ โพธิ์เอี่ยม 100 บาท

ผู้บริจาคเพิ่มเติมชั้น ป.3
- เด็กชายธนวินท์ โคตรธา 100 บาท,
- เด็กชายปภังกร ประกล่ำศรี 200 บาท,
- เด็กชายธนวัฒน์ สุวรรณนุช 100 บาท,
- เด็กชายเพชรเหนือ บัวสุวรรณ 100 บาท,
- เด็กชายปารเมศ บุญเลี้ยง 100 บาท,
- เด็กชายณรัฐภรณ์ ศรีธนากุลวัฒน์ 100 บาท,
- เด็กหญิงชนิกาน พงษ์ศาสตร์ 100 บาท,
- เด็กหญิงพัตรพิมล พละพล 100 บาท,
- เด็กหญิงภาวนา แคเขียว 100 บาท,
- เด็กหญิงกรชนก กุตัน 100 บาท,


ผู้บริจาคเพิ่มเติมชั้น ป.4/2

- เด็กชายภานุพงศ์ พรชัยสำเร็จผล 100 บาท,
- เด็กชายอติวิชญ์ หากะวี 100 บาท,
- เด็กชายบูชิต สมหอม 100 บาท,
- เด็กหญิงบงกช พรพัชรภูววงศ์ 200,
- เด็กหญิงพรรณนิภาร์ ลาโคตร 100 บาท,
- เด็กหญิงนีน่า ไซม่อน 100 บาท, 
- เด็กหญิงธาราทิพย์ เจริญผล 40 บาท,

ผู้บริจาคเพิ่มเติมชั้น ป.5
- เด็กชายภูธเนศ วงศ์วิสุทธิรัตน์ 10 บาท,
- เด็กชายขจรวิทย์ พิศวาส 100 บาท,
- เด็กชายสิปป์วิชญ์ กรัญย์จักรวุฒิ 100 บาท,
- เด็กชายกนพล เดโชชัย 20 บาท,
- เด็กชายไนเวย์ นัดพิง 100 บาท,
- เด็กหญิงขวัญฤทัย แก้ววงศ์ 100 บาท,
- เด็กหญิงขวัญฤทัย แก้ววงศ์ 100 บาท,
- เด็กหญิงพิมพ์ชนก ปิยชัยโยธิน 100 บาท,
- เด็กหญิงชญาภา หวังมานะ 20 บาท,
- เด็กหญิงพรชนนี 20 บาท, 
- เด็กหญิงลลนา ดำลอย 100 บาท,
- เด็กชายณัฐภัทร์ ศรีธนากุลวัฒน์ 100 บาท,
- เด็กชายรัฐภูมิ ธานี 300 บาท,
- เด็กชายรัฐภูมิ ธานี 100 บาท,

ผู้บริจาคเพิ่มเติมชั้น ม.1
- เด็กชายสิรวิชญ์ แสงพัฒนากรกิจ 100 บาท,
- เด็กชายสิทธิพล พิมพารัตน์ 200 บาท,

ผู้บริจาคเพิ่มเติมชั้น ม.2
- เด็กหญิงกัลยาณี วุ่นบำรุง 200 บาท,
- เด็กชายวัชรพงษ์ ชิดอรุณ 200 บาท,
- เด็กชายอชิรวิทย์ รุ่งสกาวเลิศ 100 บาท,
- เด็กหญิงชนม์นิพา พงษ์ศาสตร์ 100 บาท,
- เด็กหญิงณภัทรศร อุภัยศรี 100 บาท,
- เด็กชายภานุพงษ์ คงบัว 100 บาท,
- เด็กหญิงจิรณัท ชยธรจิรากุล 100 บาท,

ผู้บริจาคเพิ่มเติมชั้น ม.3
- เด็กชายนฤนาท ขุมหิรัญ 300 บาท,
- เด็กชายฐิติศักดิ์ หลักหาญ 200 บาท,
- เด็กหญิงศิรภัสสร ใจเสมอ 100 บาท,

ผู้บริจาคเพิ่มเติมชั้น ป.6 
เด็กชายวิชญ์พล พิมพ์ปรุ 20 บาท,
เด็กชายอภิวัฒน์ จูมแพง 100 บาท,
เด็กชายสัทธรรม  มั่นคง 20 บาท,
เด็กชายกันต์ธีร์ ทีฑศิริกุลชัย 40 บาท,
เด็กชายนราพัชร สุขน้อย 20 บาท,
เด็กชายพีรดนย์ พิมพันธ์ 20 บาท,
เด็กชายธนกร กงมนตรี 20 บาท,
เด็กชายปรเมศว์ สาคร 20 บาท,
เด็กชายชัยพร ธีระวุฒิพงศ์ 20 บาท,
เด็กชายชนกันต์  ศิลปาจารย์ 30 บาท,
เด็กชายชาญณิชา วงษ์ตระกูลพัด 100 บาท,
เด็กชายพงศ์ธรรศ  คำเจริญรัตนโภคิน 20 บาท,
เด็กชายศุภณัฐ ช้างแสง 20 บาท,
เด็กชายณัฐกรณ์ ผ้าแดง 100 บาท,
เด็กชายไชยวัฒน์ สายโรจน์ 100 บาท,
เด็กชายธีีระเดช  คุณสัตย์ 20 บาท,
เด็กชายปัญญากร อักษร 200 บาท, 
เด็กชายอิทธิพล บุญอิ่ม 20 บาท,
เด็กชายเลย์โอ ไซมอน 50 บาท,
เด็กชายศุภวิชญ์ ของเมืองพรวน 10 บาท,
เด็กชายพิชชากร ธิราศักดิ์ 10 บาท,
เด็กชายพีระพัฒน์ แสงสุข 20 บาท,
เด็กชายจักรี เรือนเจริญ 20 บาท,
เด็กหญิงภัคธร เวชชูปกรณ์ 30 บาท,
เด็กหญิงภูชิษา ชโลทรโรจน์ 25 บาท, 
เด็กหญิงกมลรส อิ่มมีชัย 300 บาท,
เด็กหญิงพลอยปภัส ธนาธัญพิพัฒน์ 20 บาท,
เด็กหญิงอัญชิสา ไขว้เครือ 100 บาท,
เด็กหญิงนันท์กนกกร นพคุณ 100 บาท,
เด็กหญิงกัญญ์ภัทร์ มูลประเสริฐ 100 บาท,
เด็กหญิงชาลิสา ภิรมย์ 100 บาท,
เด็กหญิงอัสมา อินทรวาทิน 50 บาท,
เด็กหญิงภัคจิรา  คำสระคู 100 บาท,


ผู้บริจาคเพิ่มเติมชั้น ป.4/1

นายอำนาจ บุญยะบา ผู้ปกครอง เด็กชายวรพันธุ์ บุญยะบา 200 บาท,
นางสาวมลฑา มณีแสง ผู้ปกครองเด็กชายพงษ์พรรณ ธารไชย 200 บาท,
นางสาวภัควลัญชญ์ เศรษฐภูริ ผู้ปกครองเด็กชายลภัสธรณ์ เศรษฐภูริ 100 บาท,
นางสาวสุกานดา เณรจาที ผู้ปกครองเด็กหญิงณัฐวดี สร้อยทอง 100 บาท,
นายเฉลิมศักดิ์ ทองวิชิต ผู้ปกครองเด็กชายพุฒิเทพ ทองวิชิต 100,
นางเบญจมาศ พิศวาท ผู้ปกครองเด็กชายธนิสร พิศวาท 100 บาท,
นางสาวพรเพ็ญ พุลเลิศ ผู้ปกครองเด็กหญิงจันทณี พูลเลิศ 100 บาท,
นางสาวอำภา รอดกุล ผู้ปกครองเด็กหญิงวิรดา ชัยสมบัติ 60 บาท,..
 
   ผู้ปกครอง นักเรียน หรือผู้ไม่ประสงค์ออกนามที่ต้องการจะต่อยอดเพิ่ม..
สามารถร่วมบริจาคทำบุญ ได้ที่คุณครูประจำชั้น หรือที่ห้องธุรการนะครับ..
ขอขอบคุณครับ..

โพสเมื่อ : 15 ธ.ค. 2561,00:00   อ่าน 875 ครั้ง