ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : พระคุณเจ้า หลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์
ตำแหน่ง : ผู้รับใบอนุญาต
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : บาทหลวงสุรชาติ มุลสุทธิ
ตำแหน่ง : ผู้จัดการ/ผู้แทนผู้รับใบอนุุญาต
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2556-ปัจจุบัน
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวทิพย์ภาพร งอยหล้า
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 พ.ค. 2561-ปัจจุบัน
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวประภาพร แสนสุริวงศ์
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 พ.ค. 2562-ปัจจุบัน