ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : พระคุณเจ้าอันตน วีระเดช ใจเสรี
ตำแหน่ง : ผู้รับใบอนุญาต
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 15 ส.ค. 2563 - ปัจจุบัน
ชื่อ-นามสกุล : บาทหลวงสุรชาติ มุลสุทธิ
ตำแหน่ง : ผู้จัดการ/ผู้แทนผู้รับใบอนุุญาต
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2556-ปัจจุบัน
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวทิพย์ภาพร งอยหล้า
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 พ.ค. 2561-ปัจจุบัน
ชื่อ-นามสกุล : นางสาววนิดา ศรีงามเมือง
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยผู้อำนวยการปฐมวัย
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 ก.ค.2563-ปัจจุบัน
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวนฤมล แดงมา
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยผู้อำนวยการประถมศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 ก.ค.2563-ปัจจุบัน