ภาพกิจกรรม
วันวิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟยานนาวา
ได้จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ 2561 ในวันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2561
โดยมีกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียนอย่างมีความสุข โดยเน้นวิทยาศาสตร์เพื่อชีวิตในด้านต่างๆ
ภายใต้คำขวัญที่ว่า "จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตกับวิทยาศาสตร์"
โดยมีบาทหลวงสุรชาติ  มุลสุทธิ ผู้จัดการโรงเรียนเซนต์ยอแซฟยานนาวา เป็นประธาน เปิดงาน..
ซิสเตอร์ทิพย์ภาพร  งอยหล้า ผู้อำนวยการโรงเรียน ร่วมเป็นประธานการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เป็นฐานต่างๆ
และซิสเตอร์อรอนงค์  ถินวัลย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน ร่วมเป็นเกียรติในงาน

นักเรียนได้เรียนรู้นอกห้องเรียนอย่างมีความสุข ด้วยกิจกรรมการแสดงต่างๆ Science Show 
กิจกรรมฐานการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการจริง และกิจกรรมการพับเครื่องบินกระดาษแบบใหม่
กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ได้สำเร็จลงอย่างดี
โพสเมื่อ : 31 ส.ค. 2561,19:00   อ่าน 1151 ครั้ง