คณะผู้บริหาร

พระคุณเจ้า หลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์

บาทหลวงสุรชาติ มุลสุทธิ

นางสาวทิพย์ภาพร งอยหล้า

นางสาวอรอนงค์ ถินวัลย์