คณะผู้บริหาร

พระคุณเจ้า อันตน วีระเดช ใจเสรี
ผู้รับใบอนุญาต

บาทหลวงพงศ์ศิระ คำศรี
ผู้แทนผู้รับใบอนุุญาต/ผู้จัดการ

ซิสเตอร์ศิริยาภรณ์ ผิวชัย
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

ซิสเตอร์ปราณี ว่องไว
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ