พันธกิจ / เป้าหมาย / นโยบาย
พันธกิจ (Mission)
พันธกิจ (Mission)

1. ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพในบรรยากาศการศึกษาคาทอลิก พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
    ของโลกศตวรรษที่ 21 และสอดคล้องตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (พ.1)

2. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพในบรรยากาศการศึกษาคาทอลิกพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
    ของโลกศตวรรษที่ 21 และสอดคล้องตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (พ.2)

3. พัฒนาระบบบริหารและจัดการศึกษาในบรรยากาศการศึกษาคาทอลิกพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
    ของโลกศตวรรษที่ 21 และสอดคล้องตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (พ.3)

4. เสริมสร้างและเปิดโอกาสให้บุคคลหน่วยงาน องค์กร ชุมชนต่างๆ
    มีส่วนร่วมในการพัฒนาจัดการศึกษาของโรงเรียน (พ.4)


เป้าหมาย (Goals)
เป้าหมาย (Goals)

1.นักเรียนมีสุขภาวะที่ดี และมีสุนทรียภาพตามบรรยากาศการศึกษาคาทอลิก พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
   ของโลกศตวรรษที่ 21 และสอดคล้องตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (พ.1, ป.1)

2. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์ตามอัตลักษณ์ของนักเรียนและตามบรรยากาศ
    การศึกษาคาทอลิก พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 และสอดคล้องตามหลักปรัชญา
    ของเศรษฐกิจพอเพียง (พ.1, ป.2)
 
3. นักเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องตามบรรยากาศการศึกษาคาทอลิก
   พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 และสอดคล้องตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
   (พ.1, ป.3)
 
4. นักเรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตรตามบรรยากาศการศึกษาคาทอลิก
   พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 และสอดคล้องตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
   (พ.1, ป.4)
 
5. นักเรียนมีทักษะในการทำงาน รักการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้และมีเจตคติที่ดี
    ต่ออาชีพสุจริต ตามบรรยากาศการศึกษาคาทอลิกพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21
    และสอดคล้องตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (พ.1, ป.5)
 
6. นักเรียนมีทักษะการเรียนรู้ตามบรรยากาศการศึกษาคาทอลิกพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
    ของโลกศตวรรษที่ 21 และสอดคล้องตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (พ.1, ป.6)
 
7. นักเรียนสามารถใช้เทคโนโลยี สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ตามบรรยากาศการศึกษาคาทอลิก
    พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 และสอดคล้องตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
   (พ.1, ป.7)
 
8. ครูจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ ตามบรรยากาศการศึกษาคาทอลิก
    พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 และสอดคล้องตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
    (พ.2, ป.8)


9. บุคลากรได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพตามบรรยากาศการศึกษาคาทอลิก
    พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 และสอดคล้องตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
   (พ.2, ป.9)
 
10.โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการตามบรรยากาศการศึกษาคาทอลิกพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของโลก
     ศตวรรษที่ 21และสอดคล้องตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (พ.3, ป.10)

11.โรงเรียนมีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพนักเรียนอย่างรอบด้าน
     ตามบรรยากาศการศึกษาคาทอลิกพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21
     และสอดคล้องตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (พ.3, ป.11)
 
12.โรงเรียนมีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการ ส่งเสริมให้นักเรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ
     ตามบรรยากาศการศึกษาคาทอลิกพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21
     และสอดคล้องตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (พ.3, ป.12)
 
13. โรงเรียนมีการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนตามที่กำหนดในกฎกระทรวง (พ.3, ป.13)
 
14. โรงเรียนมีภาคี เครือข่าย ความร่วมมือและการมีส่วนร่วมจากบุคคล ชุมชน หน่วยงานองค์กรต่างๆ
      ในการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน (พ.4, ป.14)


คติพจน์
คติพจน์

                                       "ความรู้ดี มีคุณธรรม นำความสุข"

           ความรู้ดี หมายถึง การส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้และทักษะชีวิตตามศักยภาพของตน เพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชนและสังคมปัจจุบัน ส่งเสริมให้นักเรียนมีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ คิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็น และแสวงหาความรู้ด้วยกระบวนการต่างๆ ตลอดชีวิต ตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาแห่งชาติ

           มีคุณธรรม หมายถึง ความมีศรัทธาในศาสนาที่ตนนับถือและเคารพศาสนาอื่น สามารถอยู่ร่วมกันอย่างสันติ โดยใช้หลักธรรมเป็นเครื่องมือในการพัฒนาองค์ความรู้ทั้งมวล มีค่านิยมในชีวิตที่ถูกต้อง เข้าใจและซาบซึ้งคุณค่าของวัฒนธรรมไทย

            นำความสุข หมายถึง ความสามารถในการนำความรู้และคุณธรรมไปปรับใช้ในชีวิตอย่างมีความสุข รู้จักแก้ปัญหาด้วยสันติวิธี มีความรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม รู้รักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เอกลักษณ์ของโรงเรียน
เอกลักษณ์ของโรงเรียน

                             "วิชาการเด่น เน้นคุณธรรม ก้าวล้ำเทคโนโลยี สร้างคนดีสู่สังคม"

            วิชาการเด่น หมายถึง การเป็นสถานศึกษาที่มุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะวิชาการด้านต่างๆ อย่างดีเยี่ยมตามศักยภาพของตน เพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชนและสังคมปัจจุบัน ให้สามารถแสวงหาองค์ความรู้ด้วยกระบวนการต่างๆ ได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต

             เน้นคุณธรรม หมายถึง การเป็นสถานศึกษาที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม ตามหลักศาสนาที่ตนนับถือ ไม่ลบหลู่ดูหมิ่นศาสนาอื่น สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติ มีค่านิยมในชีวิตที่ถูกต้อง มีความเข้าใจและตระหนักในคุณค่าของวัฒนธรรมไทยและท้องถิ่น

              ก้าวล้ำเทคโนโลยี หมายถึง การเป็นสถานศึกษาที่นำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนและบริหารงาน เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะการใช้อย่างคล่องแคล่วสมวัย และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในชีวิตได้อย่างถูกต้อง สร้างสรรค์ รับผิดชอบและรู้เท่าทัน

              สร้างคนดีสู่สังคม หมายถึง การเป็นสถานศึกษาที่มุ่งอบรมบ่มเพาะผู้เรียนให้เป็นคนดี
มีคุณธรรมและความรู้ กลายเป็นคนที่มีคุณภาพและมีทักษะชีวิตครบทุกด้าน เป็นบุตรที่ดีของบิดามารดา เป็นศิษย์ที่ดีของครูอาจารย์ เป็นพลเมืองดีของสังคมและชาติบ้านเมือง
อัตลักษณ์ของนักเรียน
อัตลักษณ์ของนักเรียน

                                     "รักสามัคคี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานวัฒนธรรม"

            รักสามัคคี หมายถึง การที่ผู้เรียนปฎิบัติต่อกันด้วยความรักตามหลักธรรมคริสตศาสนา
รู้รักสามัคคี และเคารพในศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ซึ่งเป็นฉายาของพระเจ้าและเท่าเทียมกัน


            มีคุณธรรม หมายถึง ผู้เรียนยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม ประพฤติและปฎิบัติตนในหนทาง
ที่ถูกต้องชอบธรรมตามหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือ


            นำวิชาการ หมายถึง ผู้เรียนขยันหมั่นเพียร เรียนรู้และพัฒนาทักษะชีวิตของตนจนแตกฉาน
มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ คิดเป็น ทำเป็น และแก้ปัญหาเป็น


             สืบสานวัฒนธรรม หมายถึง ผู้เรียนรักและตระหนักในคุณค่าของวัฒนธรรมไทยและท้องถิ่น
ร่วมสืบสานและธำรงไว้ซึ่งมรดกอันดีงามของสังคม