วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์
วิสัยทัศน์ (Vision)
                 
               โรงเรียนเซนต์ยอแซฟยานนาวาจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามบรรยากาศการศึกษาคาทอลิก
พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 และสอดคล้องตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง