ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียนเซนต์ยอแซฟยานนาวา

โรงเรียนเซนต์ยอแซฟยานนาวา เดิมชื่อโรงเรียนวรสารพิทยา ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 23 เมษายน ค.ศ.1963 (พ.ศ.2506)
โดยมีมุขนายกเกี้ยน เสมอพิทักษ์ เป็นเจ้าของและผู้รับใบอนุญาต เริ่มต้มได้สร้างอาคารไม้ 2 ชั้น เป็นอาคารเรียนและได้มอบหมาย
ให้บาทหลวงสมชาย สลับเชื้อ เป็นอธิการ อาจารย์บุญถม หงส์ทอง เป็นครูใหญ่ เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 7 โดยมีภคินีรักกางเขนแห่งท่าแร่ เป็นผูู้ร่วมบริหาร

กิจการของโรงเรียนได้เจริญขึ้นอย่างรวดเร็ว มุขนายกเกี้ยน เสมอพิทักษ์ ได้ซื้อที่ดินเพิ่มอีก 2 ไร่ รวมเป็น 4 ไร่ 
ในปี ค.ศ. 1965 (พ.ศ.2508) ได้สร้างอาคารไม้ 2 ชั้นอีกหนึ่งหลัง และขยายชั้นเรียนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
กิจการโรงเรียนได้เจริญก้าวหน้าตามลำดับ ได้มีการสร้างอาคารต่างๆ อีกหลายหลัง ดังที่เห็นในปัจจุบัน

ปี ค.ศ.2004 (พ.ศ.2547) บาทหลวงวีรพงศ์ โพธิมล ได้ยื่นเรื่องขอเปลี่ยนชื่อเป็น "โรงเรียนเซนต์ยอแซฟยานนาวา"
เพื่อให้สอดคล้องกับโรงเรียนในเครืออีก 6 แห่ง ปัจจุบัน โรงเรียนเซนต์ยอแซฟยานยาวา นับเป็นโรงเรียนที่เก่าแก่ที่สุด
ของโรงเรียนในเครืออัครสังฆมณฑลท่าแร่ - หนองแสง 

โรงเรียนเซนต์ยอแซฟยานนาวาเปิดสอนตั้งแต่ระดับปฐมวัย ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3ประวัติโรงเรียนเซนต์ยอแซฟยานนาวา
ประวัติโรงเรียนเซนต์ยอแซฟยานนาวา

   ในปี พ.ศ.2505 มุขนายกมีคาแอลเกี้ยน เสมอพิทักษ์ ประมุขอัครสังฆมณฑลท่าแร่ - หนองแสง ประสงค์จะมีบ้านพัก
อาศัยในกรุงเทพมหานคร เป็นของอัครสังฆมณฑล เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับบรรดาพระสงฆ์และนักบวช
ในอัครสังฆมณฑล ที่มาประชุมอบรมสัมมนาในกรุงเทพฯ ซึ่งเป็นศูนย์กลางทางราชการและหน่วยงานต่างๆ ที่สำคัญ
ไม่ว่าจะเป็นด้านศาสนาหรือด้านการศึกษา ฯลฯ

    พระสงฆ์และนักบวชที่ลงมากรุงเทพฯ เพื่อการต่างๆ ที่ได้กล่าวมาแล้ว จะต้องหาที่พักเองซึ่งเป็นความลำบากอย่างยิ่ง
บางทีก็ขอพักตามห้องพักรับรองของวัดต่างๆ หรือบ้านพักนักบวชหรือโรงเรียนที่รู้จัก บ้างครั้งก็มีห้องว่างให้พัก
บางครั้งก็ไม่มีที่พัก จึงไปพักกับญาติพี่น้องหรือคนรู้จัก

   พระคุณเจ้าเล็งเห็นความลำบากในเรื่องที่พักนี้ตลอดเวลา จึงตัดสินใจไปปรึกษาและขอคำแนะนำจากคุณลุงมงคล วังตาล
คหบดีผู้มั่งคั่งและใจดี พร้อมภรรยา คือ คุณป้าอีวอน วร  วังตาล  ท่านมีที่ดินหลายแปลงแถวตรอกจันทน์ สะพาน 5 
ท่านยินดีมอบที่ดินแปลงหนึ่ง ซึ่งเป็นสวนผักและสวนฝรั่ง มีเนื้อที่เกือบ 2 ไร่ ให้แก่อัครสังฆมณฑลท่าแร่ - หนองแสง
เพื่อสร้างที่พักของพระสงฆ์และนักบวช และสามารถสร้างเป็นโรงเรียนเพื่อให้การศึกษาอบรมแก่เด็กๆ และเยาวชน
พระคุณเจ้ารับไว้ด้วยความซาบซึ้งในพระคุณของท่านทั้งสอง

    ปี พ.ศ. 2506 - 2507 เมื่อได้รับโฉลดที่ดินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว พระคุณเจ้าจึงได้มอบหมายให้อาจารย์บุญถม  หงษ์ทอง
ซึ่งขณะนั้นดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนเปรมฤดีศึกษา ซึ่งท่านยินดีช่วยเหลือพระคุณเจ้า ในการขออนุญาตและได้สร้าง
อาคารไม้ 2 ชั้น 1 หลัง เพื่อใช้เป็นห้องเรียนและที่พักของพระสงฆ์นักบวชและครูจากเทศบาลเขตยานนาวา และขออนุญาต
ตั้งโรงเรียนจากกระทรวงศึกษาธิการ ตามใบอนุญาตเลขที่ 65/2506 ลงวันที่ 23 เมษายน พ.ศ.2506 และตั้งชื่อว่า 
" โรงเรียนวรสารพิทยา" เพื่อเป็นเกียรติแก่คุณป้าอีวอน วร  วังตาล ภรรยาของคุณลุงมงคล  วังตาล ในเวลาเดียวกัน
คำว่า "วรสาร" ยังหมายถึง "ข่าวดี" สำหรับผู้ปกครองในชุมชนนี้ ที่จะมีโรงเรียนอยู่ใกล้บ้าน ผู้ปกครองสามารถส่งลูกหลาน
เข้ามาเรีียนได้ตามความสมัครใจ เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นประถมปีที่ 1 ถึงชั้นประถมปีที่ 7 ดำเนินการสอนโดยคณะบาทหลวง
และคณะภคินีรักกางเขน ซึ่งมีซิสเตอร์โกลเดีย ดารณี  ตรงกะพงศ์ เป็นผู้ร่วมบริหารโรงเรียนในขณะนั้น