วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์
วิสัยทัศน์ (Vision)
                 
               โรงเรียนเซนต์ยอแซฟยานนาวา เป็นโรงเรียนในเครืออัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง
ให้การศึกษาอบรมและพัฒนาคนทั้งครบ ส่งเสริมองค์ความรู้ที่ยั่งยืน บนหลักธรรมของคริสตศาสนา
รักษาสิ่งแวดล้อม พร้อมสู่สากล