ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
01 มิ.ย. 64 เปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1/2564
ฝ่ายวิชาการ
30 เม.ย. 64 ประกาศผลสอบนักเรียนทุกระดับชั้น
ฝ่ายวิชาการ
10 เม.ย. 64 กิจกรรมวันบัณฑิตน้อยและอำลาสถาบัน
ฝ่ายกิจการนักเรียน
10 เม.ย. 64 ถึง 16 พ.ค. 64 ปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2/2563
ฝ่ายวิชาการ
08 เม.ย. 64 ถึง 09 เม.ย. 64 สอบซ่อมวิชาหรือตัวชี้วัดที่นักเรียนไม่ผ่าน (ป.4-ม.3)
ฝ่ายวิชาการ
05 เม.ย. 64 ถึง 09 เม.ย. 64 สอบประเมินพัฒนาการปลายภาคเรียนที่ 2/256 (ปฐมวัย 1-3)
ฝ่ายวิชาการ
05 เม.ย. 64 ถึง 07 เม.ย. 64 สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2563 ชั้น ป.1-ม.3
ฝ่ายวิชาการ
02 เม.ย. 64 พิธีบูชามิสซาโมทนาคุณโอกาสปิดปีการศึกษา และกิจกรรมวันชื่นชม
ฝ่ายกิจการนักเรียน
29 มี.ค. 64 ถึง 02 เม.ย. 64 สอบนอกตาราง ปลายภาคเรียนที่ 2/2563 ชั้น ป.1-ม.3
ฝ่ายวิชาการ
19 มี.ค. 64 กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน
ฝ่ายกิจการนักเรียน
13 มี.ค. 64 สอบ O-NET ของนักเรียนชั้น ป.6
ฝ่ายวิชาการ
13 มี.ค. 64 ถึง 14 มี.ค. 64 สอบ O-NET ของนักเรียนชั้น ม.3
ฝ่ายวิชาการ
10 มี.ค. 64 กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้น ป.1-3
ฝ่ายกิจการนักเรียน
05 มี.ค. 64 กิจกรรมทัศนศึกษา
ฝ่ายกิจการนักเรียน
24 ก.พ. 64 กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้น ป.4-ม.3
ฝ่ายกิจการนักเรียน
12 ก.พ. 64 กิจกรรมวันวิชาการ
ฝ่ายวิชาการ
03 ก.พ. 64 ถึง 05 ก.พ. 64 สอบกลางภาคเรียนที่ 2/2563 ชั้น ป.1-ม.3
ฝ่ายวิชาการ
25 ม.ค. 64 ถึง 29 ม.ค. 64 สอบนอกตาราง กลางภาคเรียนที่ 2/2563 ชั้น ป.1-ม.3
ฝ่ายวิชาการ
08 ม.ค. 64 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติและกีฬาสีภายใน
ฝ่ายกิจการนักเรียน
04 ม.ค. 64 เปิดเรียนตามปกติ
ฝ่ายวิชาการ
31 ธ.ค. 63 ถึง 03 ม.ค. 64 หยุดเรียนวันสิ้นปีและวันขึ้นปีใหม่
ฝ่ายวิชาการ
29 ธ.ค. 63 กิจกรรมวันคริสต์มาสและปีใหม่
ฝ่ายกิจการนักเรียน
26 ธ.ค. 63 กิจกรรมงานประจำปี (จับสลากการกุศล และการแสดงของนักเรียน)
ฝ่ายกิจการนักเรียน
25 ธ.ค. 63 หยุดเรียนวันพระคริสตสมภพ (วันคริสต์มาส)
ฝ่ายวิชาการ
24 ธ.ค. 63 พิธีมิสซาวันคริสต์มาสและวันครอบครัว
ฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาและบุคลากร
04 ธ.ค. 63 กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ
ฝ่ายกิจการนักเรียน
01 ธ.ค. 63 เปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2/2563
ฝ่ายวิชาการ
14 พ.ย. 63 ถึง 30 พ.ย. 63 ปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1/2563
ฝ่ายวิชาการ
12 พ.ย. 63 ถึง 13 พ.ย. 63 สอบซ่อมวิชาหรือตัวชี้วัดที่นักเรียนไม่ผ่าน (ป.4-ม.3)
ฝ่ายวิชาการ
09 พ.ย. 63 ถึง 13 พ.ย. 63 ประเมินพัฒนาการปลายภาคเรียนที่ 1/2563 (ปฐมวัย 1-3)
ฝ่ายวิชาการ
09 พ.ย. 63 ถึง 11 พ.ย. 63 สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2563 (ป.1-ม.3)
ฝ่ายวิชาการ
02 พ.ย. 63 ถึง 06 พ.ย. 63 สอบนอกตาราง ปลายภาคเรียนที่ 1/2563 (ป.1-ม.3)
ฝ่ายวิชาการ
30 ต.ค. 63 กิจกรรมวันลอยกระทง
ฝ่ายกิจการนักเรียน