ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
31 มี.ค. 63 ประกาศผลสอบนักเรียนทุกระดับชั้น
ฝ่ายวิชาการ
16 มี.ค. 63 ถึง 10 เม.ย. 63 เรียนปรับพื้นฐานภาคฤดูร้อน
ฝ่ายวิชาการ
14 มี.ค. 63 กิจกรรมวันบัณฑิตน้อย / อำลาสถาบัน
ฝ่ายกิจการนักเรียน
12 มี.ค. 63 ถึง 13 มี.ค. 63 สอบซ่อมวิชาหรือตัวชี้วัดที่นักเรียนไม่ผ่าน (ป.4-ม.3)
ฝ่ายวิชาการ
09 มี.ค. 63 ถึง 11 มี.ค. 63 สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2562 ชั้น ป.1-ม.3
ฝ่ายวิชาการ
06 มี.ค. 63 พิธีบูชามิสซาโมทนาคุณ โอกาสปิดปีการศึกษา 2562
ฝ่ายกิจการนักเรียน
03 มี.ค. 63 ถึง 06 มี.ค. 63 สอบประเมินพัฒนาการปลายภาคเรียนที่ 2/2562 ชั้นอนุบาล 1-3
ฝ่ายวิชาการ
02 มี.ค. 63 ถึง 06 มี.ค. 63 สอบนอกตารางปลายภาคเรียนที่ 2/2562 ชั้น ป.1-ม.3
ฝ่ายวิชาการ
21 ก.พ. 63 กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน
ฝ่ายกิจการนักเรียน
14 ก.พ. 63 กิจกรรมวันวิชาการ
ฝ่ายวิชาการ
01 ก.พ. 63 สอบ O-NET ของนักเรียนชั้น ป.6
ฝ่ายวิชาการ
01 ก.พ. 63 ถึง 02 ก.พ. 63 สอบ O-NET ของนักเรียนชั้น ม.3
ฝ่ายวิชาการ
16 ม.ค. 63 หยุดเรียนวันครู
ผู้อำนวยการ
13 ม.ค. 63 ถึง 15 ม.ค. 63 สอบกลางภาคเรียนที่ 2/2562 ชั้น ป.1-ม.3
ฝ่ายวิชาการ
10 ม.ค. 63 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
ฝ่ายกิจการนักเรียน
06 ม.ค. 63 ถึง 10 ม.ค. 63 สอบนอกตารางกลางภาคเรียนที่ 2/2562 ชั้น ป.1-ม.3
ฝ่ายวิชาการ
02 ม.ค. 63 เปิดเรียนหลังปีใหม่ ตามปกติ
ฝ่ายวิชาการ
25 ธ.ค. 62 วันพระคริสตสมภพ (วันคริสต์มาส)
ฝ่ายกิจการนักเรียน
25 ธ.ค. 62 ถึง 02 ม.ค. 63 หยุดเรียน (เรียนรู้ประสบการณ์กับครอบครัว)
ผู้อำนวยการ
24 ธ.ค. 62 กิจกรรมวันคริสต์มาสและปีใหม่
ฝ่ายกิจการนักเรียน
21 ธ.ค. 62 กิจกรรมงานประจำปี "คริสต์มาสแฟร์ 2019"
ฝ่ายกิจการนักเรียน
25 พ.ย. 62 ถึง 29 พ.ย. 62 หยุดเรียนกรณีพิเศษ (เรียนรู้ประสบการณ์กับครอบครัว)
ผู้อำนวยการ
22 พ.ย. 62 กิจกรรมกีฬาสีภายใน
ฝ่ายกิจการนักเรียน
13 พ.ย. 62 กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้น ป.1-3
ฝ่ายกิจการนักเรียน
06 พ.ย. 62 ถึง 08 พ.ย. 62 กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้น ป.4-ม.3
ฝ่ายกิจการนักเรียน
21 ต.ค. 62 เปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2/2562
ฝ่ายวิชาการ
14 ต.ค. 62 ปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1/2562
ฝ่ายวิชาการ
04 ต.ค. 62 ประชุมครูสามัญ ประจำเดือนตุลาคม
ผู้อำนวยการ
30 ก.ย. 62 ถึง 02 ต.ค. 62 สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2562 (ป.1-ม.3)
ฝ่ายวิชาการ
26 ก.ย. 62 ถึง 02 ต.ค. 62 ประเมินพัฒนาการปลายภาคเรียนที่ 1/2562 (ชั้นอนุบาล 1-3)
ฝ่ายวิชาการ
23 ก.ย. 62 ถึง 27 ก.ย. 62 สอบนอกตาราง ปลายภาคเรียนที่ 1/2562 (ป.1-ม.3)
ฝ่ายวิชาการ
06 ก.ย. 62 มิสซา-สวดมนต์วันศุกร์ต้นเดือน
ฝ่ายกิจการนักเรียน
06 ก.ย. 62 ส่งข้อสอบกลางภาค และคะแนนเก็บครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 1/2562
ฝ่ายวิชาการ
03 ก.ย. 62 ถึง 08 ต.ค. 62 สอบซ่อมวิชาหรือตัวชี้วัดที่นักเรียนไม่ผ่าน (ป.4-ม.3)
ฝ่ายวิชาการ
01 ก.ย. 62 ถึง 06 ก.ย. 62 กำหนดจ่ายค่าธรรมเนียมการเรียน งวดที่ 4
ค่าห้องเรียนปรับอากาศ
งานการเงินและการบัญชี
19 ส.ค. 62 วันวิทยาศาสตร์
ฝ่ายวิชาการ
12 ส.ค. 62 หยุดวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ วันแม่แห่งชาติ
ฝ่ายวิชาการ
10 ส.ค. 62 หยุดเรียนพิเศษวันเสาร์โอกาสวันแม่แห่งชาติ
ฝ่ายวิชาการ
09 ส.ค. 62 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
ฝ่ายกิจการนักเรียน
01 ส.ค. 62 ถึง 05 ส.ค. 62 กำหนดจ่ายค่าธรรมเนียมการเรียน งวดที่ 3
ค่าเรียนหลักสูตรพิเศษ
งานการเงินและการบัญชี
31 ก.ค. 62 ถึง 02 ส.ค. 62 สอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ฝ่ายวิชาการ
28 ก.ค. 62 วันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ
ฝ่ายวิชาการ
26 ก.ค. 62 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ และกิจกรรมวันภาษาไทย
ฝ่ายกิจการนักเรียน
22 ก.ค. 62 ถึง 25 ก.ค. 62 สอบนอกตาราง กลางภาคเรียนที่ 1/2562
ฝ่ายวิชาการ
17 ก.ค. 62 หยุดเรียนวันเข้าพรรษา
ฝ่ายวิชาการ
16 ก.ค. 62 หยุดเรียนวันอาสาฬหบูชา
ฝ่ายวิชาการ
12 ก.ค. 62 กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา และค่ายคุณธรรม ณ วัดยานนาวา
ฝ่ายกิจการนักเรียน
05 ก.ค. 62 มิสซาวันศุกร์ต้นเดือน-สวดมนต์ประจำเดือน
ฝ่ายกิจการนักเรียน
05 ก.ค. 62 ประชุมครูสามัญครั้งที่ 3/2562
ผู้อำนวยการ
02 ก.ค. 62 เริ่มการนิเทศการเรียนการสอนภายใน โดยฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายวิชาการ
01 ก.ค. 62 ถึง 01 เม.ย. 62 กิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือ (ใช้ตารางสอนวันพุธ)
ฝ่ายวิชาการ
01 ก.ค. 62 ถึง 05 ก.ค. 62 กำหนดการจ่ายค่าธรรมเนียมต่างๆ งวดที่ 2
กำหนดจ่ายค่าอาหารกลางวัน
ค่าเรียนภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสาร
ค่าตรวจสุขภาพนักเรียน
ค่าเรืยนคอมพิวเตอร์
ค่าเรียนว่ายน้ำ
ค่าประกันอุบัติเหตุ
ค่าตรวจสารเสพติด
งานการเงินและการบัญชี
28 มิ.ย. 62 ถึง 30 มิ.ย. 62 อบรมครู IEP และครูผู้สอนภาษาอังกฤษ
ฝ่ายวิชาการ
26 มิ.ย. 62 กิจกรรมวันสุนทรภู่
ฝ่ายกิจการนักเรียน
26 มิ.ย. 62 วันต่อต้านยาเสพติด
ฝ่ายบริหารทั่วไป
24 มิ.ย. 62 ส่งข้อสอบกลางภาค และคะแนนเก็บครั้งที่ 1
ฝ่ายวิชาการ
20 มิ.ย. 62 พิธีไหว้ครู
ฝ่ายวิชาการ
14 มิ.ย. 62 ตรวจสุขภาพประจำปีแก่นักเรียน ครูและบุคลากร
ฝ่ายบริหารทั่วไป
08 มิ.ย. 62 ปฐมนิเทศผู้ปกครอง
ฝ่ายกิจการนักเรียน
07 มิ.ย. 62 พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณโอกาสเปิดปีการศึกษา 2562
ฝ่ายกิจการนักเรียน
07 มิ.ย. 62 ประชุมครูสามัญครั้งที่ 2/2562
ผู้อำนวยการ
03 มิ.ย. 62 เริ่มเรียนพิเศษ เสริมหลังเลิกเรียนตอนเย็นจันทร์-พฤหัสบดี
ฝ่ายวิชาการ
01 มิ.ย. 62 เริ่มเรียนพิเศษ วันเสาร์
ฝ่ายวิชาการ
31 พ.ค. 62 วันงดสูบบุหรี่โลก
ฝ่ายบริหารทั่วไป
20 พ.ค. 62 หยุดชดเชยวันวิสาขบูชา
ฝ่ายวิชาการ
16 พ.ค. 62 ปฐมนิเทศนักเรียน
ชุดนักเรียน ฝ่ายกิจการนักเรียน
16 พ.ค. 62 เปิดเรียนใหม่ ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2562
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟยานนาวา
เปิดทำการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1/2562
ในวันที่ 16 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2562


ชุดนักเรียน ฝ่ายวิชาการ
13 พ.ค. 62 ประชุมครูสามัญประจำเดือน
ผู้อำนวยการ
07 พ.ค. 62 ถึง 10 พ.ค. 62 นักเรียนทุกระดับชั้น ซื้อหนังสือ และอุปกรณ์การเรียน
ชุดสุภาพ ฝ่ายวิชาการ
06 พ.ค. 62 ถึง 16 พ.ค. 62 กำหนดจ่ายค่าธรรมเนียมแรกเข้าและค่าธรรมเนียมการเรียน
งานการเงินและการบัญชี
02 พ.ค. 62 ครูเริ่มมาทำงานเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดเทอมใหม่ (2-15 พ.ค.2562)
ผู้อำนวยการ
23 เม.ย. 62 ถึง 26 เม.ย. 62 โครงการทัศนศึกษาประเทศเวียดนามกลาง โรงเรียนในเครืออัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง
ฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาและบุคลากร
12 เม.ย. 62 ถึง 13 เม.ย. 62 วันสงกรานต์
ครูพรรณี มิ่งขวัญ งานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
11 เม.ย. 62 ทัศนศึกษาสวนสยาม (Summer Course)
ฝ่ายวิชาการ
10 เม.ย. 62 SJY Mini Concert -PPP Music Group
ภาคบ่าย กิจกรรมแสดงดนตรีของนักเรียนและสถาบันดนตรี PPP Music Group
ฝ่ายวิชาการ
08 เม.ย. 62 ถึง 11 เม.ย. 62 จัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนในเครืออัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟยานนาวา
ส่งตัวแทนหัวหน้าฝ่ายทั้ง 6 ฝ่าย พร้อมเลขานุการฝ่าย รวม 9 คน
เข้าร่วมอบรม สัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
ของโรงเรียนในเครืออัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง
ในระหว่างวันที่ 8-10 เมษายน พ.ศ.2562
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาและบุคลากร
16 มี.ค. 62 วันบัณฑิตน้อย / อำลาสถาบัน
ครูพรรณี มิ่งขวัญ งานระดับชั้น
01 มี.ค. 62 พิธีบูชามิสซาโมทนาคุณโอกาสปิดปีการศึกษา 2561 (ชื่นชมยินดี / ขอขมา)
ฝ่ายกิจการนักเรียน
25 ก.พ. 62 ถึง 01 มี.ค. 62 สอบนอกตารางปลายภาคเรียนที่ 2/2561 ชั้น ป.1-ม.3
ฝ่ายวิชาการ
22 ก.พ. 62 วันขอขมา / วันชื่นชมยินดี
มัธยมศึกษาปีที่ 2 และสภานักเรียน งานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
21 ก.พ. 62 เลือกตั้งประธานสภานักเรียน ปีการศึกษา 2562
ครูบังอร ศรีชัยนาท งานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
14 ก.พ. 62 กิจกรรมวันวิชาการ
ฝ่ายวิชาการ
02 ก.พ. 62 สอบ O-NET ของนักเรียนชั้น ป.6
ฝ่ายกิจการนักเรียน
02 ก.พ. 62 ถึง 03 ก.พ. 62 สอบ O-NET ของนักเรียนชั้น ม.3
ฝ่ายวิชาการ
28 ม.ค. 62 ถึง 30 ม.ค. 62 กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้น ป.4-ม.3
ฝ่ายกิจการนักเรียน
16 ม.ค. 62 หยุดเรียนวันครู
ฝ่ายวิชาการ
14 ม.ค. 62 ถึง 17 ม.ค. 62 สอบกลางภาคเรียนที่ 2/2561 ชั้น ป.1-ม.3
ฝ่ายวิชาการ
14 ม.ค. 62 ถึง 18 ม.ค. 62 สอบประเมินพัฒนาการกลางภาคเรียนที่ 2/2561 ชั้นอนุบาลปีที่ 1-3
ฝ่ายวิชาการ
11 ม.ค. 62 กิจกรรมวันเด็ก
มาสเซอร์สัญญา ธรรมวงค์ งานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
07 ม.ค. 62 ถึง 11 ม.ค. 62 สอบนอกตารางกลางภาคเรียนที่ 2/2561 ชั้น ป.1 - ม.3
ฝ่ายวิชาการ
03 ม.ค. 62 เปิดเรียนตามปกติ(หลังปีใหม่)
ฝ่ายวิชาการ
01 ม.ค. 62 วันปีใหม่ (New Year's Day)
ฝ่ายวิชาการ
31 ธ.ค. 61 วันสิ้นปี (New Year's Eve)
ฝ่ายวิชาการ
25 ธ.ค. 61 วันพระคริสตสมภพ วันคริสต์มาส (Christmas Day)
ฝ่ายกิจการนักเรียน
22 ธ.ค. 61 คริสต์มาสแฟร์ 2561 (Christmas Fair 2018) คริสต์มาสสัมพันธ์ รำลึกความหลัง วสพ.-ซยย. 55 ปี
ชุดสุภาพ โทนสีแดง-เขียว คริสต์มาสแฟนซี ครูเบญจรัตน์ ตรางา งานชุมชนสัมพันธ์
22 ธ.ค. 61 ถึง 01 ม.ค. 62 หยุดเรียน (เรียนรู้ประสบการณ์กับครอบครัว)
ฝ่ายวิชาการ
21 ธ.ค. 61 กิจกรรมวันคริสต์มาสและปีใหม่-สำหรับนักเรียนและบุคลากร
ฝ่ายกิจการนักเรียน
10 ธ.ค. 61 วันพระราชทานรัฐธรรมนูญ (Constitution Day)
ฝ่ายวิชาการ
05 ธ.ค. 61 วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ
ฝ่ายวิชาการ
04 ธ.ค. 61 กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ
มาสเซอร์สัญญา ธรรมวงค์ งานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
28 พ.ย. 61 กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้น ป.1-3
มาสเซอร์วันชัย คงสุวรรณ งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
23 พ.ย. 61 วันมหาธีรราชเจ้า
มาสเซอร์วันชัย คงสุวรรณ งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
22 พ.ย. 61 วันลอยกระทง
ครูพรรณี มิ่งขวัญ งานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
02 พ.ย. 61 ประกาศผลสอบภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 นักเรียนทุกระดับชั้น
ฝ่ายวิชาการ
29 ต.ค. 61 เปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561*
*  หากตารางกิจกรรมนี้ มีการเปลี่ยนแปลง จะแจ้งให้ทราบต่อไป
    โปรดติดตามข่าวด่วน ทางเฟสบุ๊ค โรงเรียนเซนต์ยอแซฟยานนาวา
   หรือ ทางเว็บไซต์ของเรานี้ ในข่าวประชาส้มพันธ์ www.sjy.ac.th

ฝ่ายวิชาการ
23 ต.ค. 61 วันปิยมหาราช
ฝ่ายวิชาการ
15 ต.ค. 61 ชดเชยวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
ฝ่ายวิชาการ
13 ต.ค. 61 วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
ฝ่ายวิชาการ
06 ต.ค. 61 ถึง 28 ต.ค. 61 ปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
ฝ่ายวิชาการ
04 ต.ค. 61 กิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่ นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ฝ่ายวิชาการ
04 ต.ค. 61 ถึง 05 ต.ค. 61 สอบซ่อมวิชาหรือตัวชี้วัดที่นักเรียนไม่ผ่าน (ป.4 - ม.3)
ฝ่ายวิชาการ
01 ต.ค. 61 ถึง 03 ต.ค. 61 สอบประเมินพัฒนาการปลายภาคเรียนที่ 1/2561 ชั้นอนุบาลปีที่ 1-3
ฝ่ายวิชาการอนุบาล
01 ต.ค. 61 ถึง 03 ต.ค. 61 สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2561 ชั้น ป.1-ม.3
ชุดนักเรียน ตามระเบียบ ฝ่ายวิชาการ
27 ก.ย. 61 เริ่มใช้ระบบ EPS "เซนต์ยอแซฟยานนาวา 4.0" (Saint Joseph Yannawa 4.0)
ฝ่ายวิชาการ
24 ก.ย. 61 ถึง 28 ก.ย. 61 สอบนอกตารางปลายภาคเรียนที่ 1/2561 ชั้น ป.1-ม.3
ฝ่ายวิชาการ
20 ก.ย. 61 ถึง 21 ก.ย. 61 กีฬาสีภายในโรงเรียนเซนต์ยอแซฟ ยานนาวา
มาสเซอร์วันชัย คงสุวรรณ งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
14 ก.ย. 61 ประชุมสีต่างๆ เพื่อซักซ้อม จัดเตรียมกิจกรรมภายใน - คาบชุมนุม
มาสเซอร์วันชัย คงสุวรรณ งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
07 ก.ย. 61 ฉลองบังเกิดแม่พระ
มาสเซอร์ยอห์นชยันต์ เฉิดฉาย งานอภิบาลและแพร่ธรรม
13 ส.ค. 61 หยุดชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
ฝ่ายวิชาการ
10 ส.ค. 61 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
ครูเบญจรัตน์ ตรางา งานชุมชนสัมพันธ์
30 ก.ค. 61 หยุดชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ฝ่ายวิชาการ
28 ก.ค. 61 วันเข้าพรรษา (Buddhist Lent Day)
ครูพรรณี มิ่งขวัญ งานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
27 ก.ค. 61 วันอาสาฬหบูชา (Asarnha Bucha Day)
ครูพรรณี มิ่งขวัญ งานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
26 ก.ค. 61 วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ครูพรรณี มิ่งขวัญ งานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
20 ก.ค. 61 วันแห่เทียนพรรษา และค่ายคุณธรรมจริยธรรม ณ วัดยานนาวา
ฝ่ายกิจการนักเรียน
29 มิ.ย. 61 วันสถาปนาลูกเสือ
มาสเซอร์วันชัย คงสุวรรณ งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
26 มิ.ย. 61 วันสุนทรภู่ วันภาษาไทย และกิจกรรมต่อต้านยาเสพติด
ฝ่ายกิจการนักเรียน
14 มิ.ย. 61 พิธีไหว้ครู (วันมุฑิตาจิต) / ต้อนรับน้องใหม่
ครูพรรณี มิ่งขวัญ งานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
02 มิ.ย. 61 ประชุมผู้ปกครอง
01 มิ.ย. 61 มิสซาวันศุกร์ต้นเดือน, สวดมนต์ต้นเดือน
มิสซาศุกร์ต้นเดือน (นักเรียนคาทอลิก)วัดแม่พระประจักษ์ เมืองลูร์ดส์ และสวดมนต์ไหว้พระต้นเดือน (นักเรียนพุทธ) หอประชุมเซนต์ยอแซฟยานนาวา ฝ่ายกิจการนักเรียน
29 พ.ค. 61 วันวิสาขบูชา
25 พ.ค. 61 มิสซาเปิดปีการศึกษา 2561
24 พ.ค. 61 เลือกชุมนุม ป.1-3, ป.4-6, ม.1-3
ฝ่ายกิจการนักเรียน
18 พ.ค. 61 ปฐมนิเทศนักเรียน 2561
17 พ.ค. 61 เลือกกลุ่ม STREAMSS ศึกษา ตามระดับชั้น ป.1-3, ป.4-6, ม.1-3
ฝ่ายวิชาการ
16 พ.ค. 61 เปิดปีการศึกษา 2561